Konstytucje polskie
 
 
 
 
 
UCHWAŁA SEJMU WALNEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
(MAŁA KONSTYTUCJA)
Z DNIA 20 LUTEGO 1919 ROKU

I. Sejm przyjmuje oświadczenie Józefa Piłsudskiego, że składa w ręce sejmu urząd naczelnika państwa, do wiadomości i wyraża Mu podziękowanie za pełne trudów sprawowanie urzędu w służbie dla Ojczyzny.

II. Aż do ustawowego uchwalenia tej części konstytucji, która określi zasadniczo przepisy organizacji naczelnych władz w Państwie Polskim, sejm powierza dalsze sprawowanie urzędu naczelnika państwa Józefowi Piłsudskiemu na następujących zasadach:
1. Władzą suwerenną i ustawodawczą w państwie polskim jest sejm ustawodawczy. Ustawy ogłasza marszałek sejmu z kontrasygnacją prezesa rady ministrów i odnośnego ministra fachowego.
2. Naczelnik państwa jest przedstawicielem państwa i najwyższym wykonawcą uchwal Sejmu w sprawach cywilnych i wojskowych.
3. Naczelnik państwa powołuje rząd w pełnym składzie na podstawie porozumienia z sejmem.
4. Naczelnik państwa oraz rząd są odpowiedzialni przed sejmem za sprawowanie swego urzędu.
5. Każdy akt państwowy naczelnika państwa wymaga podpisu odnośnego ministra.

 
 
Site copyrights© 2006 by Karol Ginter