Opracowania
 
 
 
 

 

 

Reformy sejmu konwokacyjnego

 

 

 

 

Elekcja

 

 

 

 

Sprawa dysydentów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfeferacja barska

 

 

 

 

 

I rozbiór Polski

 

 

 

 

 

 

Komisja Edykacji Narodowej

 

 

 

 

 

Gdy w 1778 roku został odsłonięty w Łazienkach pomnik Jana III Sobieskiego, powstał następujący wierszyk złośliwego satyryka:
"Sto tysięcy kosztował, ja bym dwakroć łożył,
By Stanisław skamieniał a Jan III ożył."

 

 

 

 

 

 

 

 

"Czarna procesja"

 

 

 

 

 

 

 

 

Konstytucja 3-go Maja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfederacja targowicka

 

 

 

 

 

 

II rozbiór Polski

 

 

 

 

 

 

Powstanie kościuszkowskie

 

 

 

 

 

 

 

Uniwersał połaniecki

 

 

 

 

 

 

III rozbiór Polski
 
RZECZPOSPOLITA ZA PANOWANIA STANISŁAWA AUGUSTA
 
 • październik 1763 roku - śmierć Augusta III - na wieść o tym do Polski wkroczyły wojska rosyjskie, pod których osłoną Czartoryscy zawiązali konfederację i wezwali pomocy militarnej z Rosji, legalizując po fakcie interwencję rosyjską
 • przeciwnicy Czartoryskich zbiegli z kraju za granicę
 • maj 1764 roku - sejm konwokacyjny - ukonstytuował się pod węzłem konfederacji, tzn. decyzje zapadały na nim większością głosów i nie można go było zerwać
 • w tym czasie Rosja nadal uważała Polskę za sojusznika, toteż zgodziła się na reformy, aby wzmocnić sojusznika
 • reformy sejmu konwokacyjnego:
  - powołano dwie komisje skarbowe: koronną i litewską oraz komisję wojskową koronną (na sejmie koronacyjnym powołano również litewską), usprawniając w ten sposób administrację i ukrócając samowolę magnatów, głównie hetmanów
  - sprawy wnoszone na sejm przez komisje skarbowe miały być rozstrzygane większością głosów
  - zasadę głosowania większością wprowadzono na sejmikach elekcyjnych i deputackich
  - zakazano posłom przysięgania na instrukcje sejmikowe
  - zniesiono prywatne cła i myta wprowadzając w zamian cło generalne (w 1765 roku pod naciskiem króla Prus Fryderyka II musiano je znieść)
  - zarządzono nową lustrację dóbr królewskich
  - ujednolicono miary i wagi
 • najbardziej niezadowolone z reform sejmu konwokacyjnego były Prusy
 • kandydatem "Familii" na tron był stolnik litewski Stanisław Poniatowski (u źródeł jego kandydatury leżał romans, jaki miał z Katarzyną, późniejszą carycą Rosji, w latach 1755-58)
 • 6 września 1764 roku - elekcja Stanisława Poniatowskiego pod patronatem wojsk rosyjskich - w czasie elekcji Poniatowski przybrał imię Stanisława Augusta
 • listopad 1764 roku - koronacja Stanisława Augusta w Warszawie
 • nowy król utworzył fachowy organ doradczy tzw. Gabinet Królewski oraz zaczął organizować na własny koszt polską służbę dyplomatyczną, dotychczas faktycznie nieistniejącą
 • 1765 rok - Stanisław August, realizując jedną ze swych obietnic zawartych w pacta conventa, założył Szkołę Rycerską, czyli szkołę oficerską dla młodzieży szlacheckiej, którą kierował Adam Kazimierz Czartoryski - wychowankami Szkoły Rycerskiej byli m.in. Jakub Jasiński, Tadeusz Kościuszka, Karol Kniaziewicz, Julian Ursyn Niemcewicz i Józef Sowiński
 • 1765 rok - z inicjatywy Stanisława Augusta Franciszek Bohomolec rozpoczął wydawanie "Monitora", czasopisma propagującego idee oświeceniowe, a przede wszystkim lansującego program reform
 • w Rzeczpospolitej istniały ograniczenia praw dysydentów:
  - od 1688 roku odstępstwo od religii katolickiej uznawane było za przestępstwo apostazji i karane wygnaniem z kraju i konfiskatą majątku
  - w drugiej połowie XVII wieku różnowiercy przestali zasiadać w senacie
  - w początkach XVIII wieku odebrano innowiercom prawo piastowania urzędów
  - od 1717 roku całkowicie zabroniono budowania nowych zborów protestanckich, a nabożeństwa innowiercze można było odbywać tylko w domach prywatnych
  - w 1733 roku zabroniono dysydentom zasiadania w sejmie oraz Trybunałach Koronnym i Litewskim
 • powyższe ograniczenia nie dotyczyły Prus Królewskich i Inflant, gdzie z kolei miały miejsce przypadki napaści na katolików (np. słynna sprawa tumultu toruńskiego z 1724 roku)
 • w konsekwencji Rzeczpospolita w drugiej połowie XVIII wieku była krajem nietolerancyjnym, a napięcia między katolikami a innowiercami stanowiły dogodny pretekst dla państw ościennych do ingerencji w wewnętrzne sprawy Rzeczpospolitej
 • marzec 1767 roku - ambasador Rosji Nikołaj Repnin doprowadził do zawiązania dwóch konfederacji dysydenckich: koronnej w Toruniu i litewskiej w Słucku
 • czerwiec 1767 roku - Repnin zachęcił katolików do zawiązania konfederacji w Radomiu
 • tym sposobem Repnin ożywił wzajemne antagonizmy religijne szlachty i znacznie skomplikował sytuację wewnętrzną Rzeczpospolitej, a niechcący dał początek buntowi przeciw ingerencji Rosji w wewnętrzne sprawy Rzeczpospolitej, co znalazło swój wyraz w późniejszej konfederacji barskiej
 • 1767-68 - sejm - obradował on pod węzłem konfederacji
 • Repnin chciał przeforsować na sejmie ustawy mające przyznać równouprawnienie dysydentom, co jednak spotkało się ze sprzeciwem konfederatów radomskich - dla spacyfikowania nastrojów Repnin kazał wywieźć z Polski przywódców konfederacji radomskiej: biskupa Kajetana Sołtyka, biskupa Józefa Andrzeja Załuskiego, hetmana Wacława Rzewuskiego i jego syna Seweryna (przebywali w Kałudze przez 5 lat) - sterroryzowany tym sposobem sejm zaakceptował wszystkie propozycje Repnina
 • reformy sejmu:
  - dopuszczono dysydentów do urzędów i godności, ale zaakcentowano panujący charakter religii katolickiej
  - uchwalono prawa kardynalne, czyli niezmienne, do których zaliczono: wolną elekcję, liberum veto, prawo wypowiadania posłuszeństwa królowi, wyłączność szlachty w sprawowaniu urzędów i posiadaniu dóbr ziemskich - pozostałe prawa, zwane materiami status (państwowymi), mogły zostać zmienione przez sejm
 • konfederaci radomscy, zawiedzeni w swych nadziejach, postanowili walczyć dalej z królem i programem reform
 • luty 1768 roku - konfederacja barska - w Barze na Podolu związała się konfederacja, która za cel postawiła sobie walkę zbrojną o wiarę i wolność przeciw królowi, reformom i Rosji - na jej czele stanęli Józef Pułaski i Michał Krasiński
 • konfederaci barscy liczyli na poparcie Francji, Turcji i Prus
 • do konfederatów barskich przyłączyły się chorągwie wojsk koronnych
 • marzec 1768 roku - Stanisław August poprosił Rosję o pomoc wojskową przeciw konfederatom - "Familia" Czartoryskich uznała to za zdradę i opuściła króla
 • maj 1768 roku - wybuchło powstanie ludności ukraińskiej w Humaniu - tzw. koliszczyzna, krwawo stłumiona
 • październik 1768 roku - Turcja wypowiedziała wojnę Rosji
 • luty 1769 roku - Austria zajęła starostwa spiskie
 • październik 1769 roku - konfederaci barscy wyłonili organ centralny, Generalność
 • październik 1770 roku - Generalność ogłosiła detronizację Stanisława Augusta
 • listopad 1771 roku - nieudane porwanie króla Stanisława Augusta przez konfederatów - popsuło to konfederatom opinię w Europie
 • działalność konfederatów barskich zmieniła stosunek carycy do Rzeczpospolitej, skłaniając ją ku projektom króla Prus Fryderyka II dokonania rozbioru
 • 5 sierpnia 1772 roku - Austria, Prusy i Rosja podpisały traktat rozbiorowy
 • 18 sierpnia 1772 roku - już po ogłoszeniu rozbiorów padła ostatnia twierdza konfederatów, Częstochowa
 • wrzesień 1773 - kwiecień 1775 - sejm rozbiorowy w Warszawie
 • marszałkiem sejmu został Adam Poniński, całkowicie podporządkowany carycy
 • posłowie nowogrodzcy Tadeusz Rejtan i Samuel Korsak próbowali bez powodzenia nie dopuścić do rozpoczęcia obrad
 • na sejmie rozbiorowym wyrażono formalną zgodę na rozbiór i podpisano traktaty z państwami rozbiorowymi, które szczegółowo regulowały granice
 • Prusy uzyskały Pomorze Gdańskie (ale bez Gdańska), Warmię, część Wielkopolski i Kujaw
 • Rosja uzyskała największy obszar, obejmujący część Białorusi
 • Austria uzyskała część Małopolski, Wołynia i Podola, obszar najbardziej zaludniony
 • inne reformy sejmu rozbiorowego w Warszawie:
  - potwierdzono prawa kardynalne
  - osłabiono pozycję króla odbierając mu prawo nominowania senatorów, ministrów i oficerów oraz nadawania starostw
  - utworzono Komisję Edukacji Narodowej
  - utworzono Radę Nieustającą
 • lipiec 1773 roku - papież Klemens XIV skasował zakon jezuitów - dwór polski postanowił przekazać majątek jezuitów na cele oświaty i taka była geneza utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (KEN)
 • 14 października 1775 roku - utworzenie KEN - na jej czele stanął biskup wileński Ignacy Massalski
 • 1775 rok - z inicjatywy Ignacego Potockiego KEN powołała Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych, które miało kierować pracami nad przygotowaniem nowych podręczników
 • Rada Nieustająca - centralny organ wykonawczy, który miał przejąć część dotychczasowych uprawnień króla - był to pierwszy rząd w historii Polski
 • Rada Nieustająca składała się z 5 departamentów: Interesów Cudzoziemskich, Policji, Skarbu Sprawiedliwości i Wojska
 • członków Rady Nieustającej w liczbie 36 wyłaniał sejm spośród posłów i senatorów
  na czele Rady Nieustającej stał król, który wkrótce ją sobie podporządkował, chociaż w zamyśle instytucja ta miała ograniczyć władzę króla
 • dla ogółu szlachty Rada Nieustająca była instytucją obcą, narzuconą przez zaborców i wyrażającą podległość Polski
 • 1776 rok - zlikwidowano komisje wojskowe - uprawnienia komisji przejęła Rada Nieustająca
 • maj 1787 roku - zjazd w Kaniowie - Stanisław August zaproponował carycy Katarzynie II sojusz przeciw Turcji, oczekując w zamian zgody na reformy - projektowi sojuszu stanowczo sprzeciwiły się Prusy, wobec czego Katarzyna II mogła wycofać się z rozmów (caryca nie chciała tego sojuszu, więc szukała pretekstu, aby do niego nie doszło)
 • sierpień 1787 roku - Turcja wypowiedziała wojnę Rosji
 • luty 1788 rok - do wojny z Turcją przystąpiła Austria
 • lipiec 1788 rok - Szwecja zaatakowała Rosję
 • wojna z Turcją zaniepokoiła Wielka Brytanię, która nie chciała nadmiernego osłabienia Turcji, dlatego udzieliła swego poparcia Szwecji
 • wspólna akcja Rosji i Austrii przeciw Turcji zaniepokoiła Prusy, toteż doszło do zbliżenia między Wielką Brytanią i Prusami
 • 1788 rok - sojusz brytyjsko-pruski
 • dla Prus, które stanęły przeciw Austrii i Rosji, korzystny mógł być sojusz z Rzeczpospolitą
 • w takiej konfiguracji międzynarodowej zwołano w Polsce sejm
 • październik 1788 roku - początek obrad Sejmu Czteroletniego - zaraz na początku obrad zawiązano konfederację
 • marszałek sejmowej konfederacji koronnej: Stanisław Małachowski
 • marszałek sejmowej konfederacji litewskiej: Kazimierz Nestor Sapieha
 • stronnictwa sejmowe:
  - królewskie (dworskie) - zwolennicy reform i sojuszu z Rosją, przywódca: prymas Michał Poniatowski
  - patriotyczne - zwolennicy reform i sojuszu z Prusami, przywódcy: Ignacy i Stanisław Kostka Potoccy, Adam Kazimierz Czartoryski
  - hetmańskie - przeciwnicy wszelkich reform, zwolennicy sojuszu z Rosją, przywódcy: Franciszek Ksawery Branicki, Seweryn Rzewuski i Szczęsny Potocki
 • październik 1788 roku - uchwalono powiększenie wojska (aukcja wojska) do 100 tysięcy
 • listopad 1788 roku - zlikwidowano Departament Wojskowy Rady Nieustającej
 • styczeń 1789 roku - zlikwidowano Radę Nieustającą
 • marzec 1789 roku - obciążono szlachtę podatkiem dochodowym w wysokości 10% (tzw. "ofiara dziesiątego grosza") a duchowieństwo 20% podatkiem dochodowym
 • 2 grudnia 1789 roku - "czarna procesja" - ubrani na czarno przedstawiciele większych miast królewskich z prezydentem Starej Warszawy Janem Dekertem w uroczystym pochodzie udali się do króla i innych dygnitarzy z postulatami praw politycznych
 • inspiratorem "czarnej procesji" był ksiądz Hugo Kołłątaj
 • Kuźnica Kołłątajowska - tak przeciwnicy Kołłątaja nazwali grupę działaczy skupioną wokół Kołłątaja, wśród których byli Franciszek Salezy Jezierski, Franciszek Ksawery Dmochowski i inni, a którzy działali na rzecz reform
 • grudzień 1789 roku - król pruski Fryderyk Wilhelm II zaproponował oficjalnie Rzeczpospolitej sojusz, ale w zamian domagał się Gdańska i Torunia
 • marzec 1790 roku - sojusz Rzeczpospolitej z Prusami
 • lipiec 1790 roku - zawarte zostało porozumienie austriacko-pruskie - Austria zapowiedziała wycofanie się z wojny z Turcją, a zanik napięcia w stosunkach austriacko-pruskich oznaczał, że dla Prus Rzeczpospolita przestała być potrzebna jako sojusznik
 • sierpień 1790 roku - pokonana Szwecja zawarła pokój z Rosją
 • wrzesień 1790 roku - sejm polski uchwalił deklarację o niepodzielności ziem Rzeczypospolitej, co przekreślało nadzieje Prus na nabytki terytorialne - Prusy zaczęły więc szukać innej drogi uzyskania ziem polskich
 • listopad 1790 roku - przeprowadzono kolejne wybory do sejmu, jednak w sejmie pozostali posłowie poprzedniej kadencji, co oznaczało, iż sejm obradował w podwójnym składzie
 • grudzień 1790 roku - doszło do porozumienia między królem a stronnictwem patriotycznym
 • 24 marca 1791 roku - ustawa o sejmikach
 • 18 kwietnia 1791 roku - ustawa o miastach
 • 3 maja 1791 roku - w drodze skróconego postępowania Sejm Wielki uchwalił konstytucję, zwaną oficjalnie "Ustawa Rządowa" (pełen tekst konstytucji>>)- zwolennicy konstytucji wykorzystali nieobecność w stolicy wielu posłów konserwatywnych, którzy nie wrócili jeszcze z przerwy wielkanocnej, choć mimo tego miały miejsce protesty, a poseł kaliski Jan Suchorzewski groził nawet, że zabije swego synka, by nie przyszło mu żyć w "niewoli"
 • nazwa "Ustawa Rządowa" wynikała z ówczesnego rozumienia słowa "rząd", które znaczyło tyle co ustrój
 • w skład "Ustawy Rządowej" weszły uchwalona 24 marca 1791 roku ustawa o sejmikach i uchwalona 18 kwietnia 1791 roku ustawa o miastach
 • autorami konstytucji byli król Stanisław August Poniatowski i Ignacy Potocki, a ostatecznej redakcji dokonał Hugo Kołłątaj
 • "Ustawa Rządowa" była pierwszą konstytucją na kontynencie europejskim i drugą w świecie
 • religią panującą miał być katolicyzm i dla katolików zastrzeżono tron i stanowiska ministerialne, chociaż gwarantowano wolność wyznania
 • utrzymano przywileje szlacheckie, ale tylko dla posesjonatów
 • gołotę szlachecką pozbawiono prawa udziału w sejmikach ziemskich
 • mieszczanie miast królewskich (na mocy ustawy z 18 kwietnia 1791 roku) uzyskali nietykalność osobistą, prawo nabywania dóbr ziemskich, prawo piastowania wielu urzędów cywilnych i wojskowych oraz obietnice nobilitacji
 • chłopi zostali wzięci pod opiekę "prawa i Rządu Krajowego"
 • zniesiono unię realną i scalono Koronę oraz Litwę
 • stwierdzono, że wszelka władza bierze początek z woli narodu
 • ustrój w świetle konstytucji to monarchia konstytucyjna
 • wprowadzono monteskiuszowski trójpodział władzy
 • władza ustawodawcza to dwuizbowy sejm: senat i izba poselska (koniec trzech stanów sejmujących) wybierane na dwa lata
 • senat składać się miał z biskupów, wojewodów, kasztelanów i ministrów w liczbie 132 pod przewodnictwem króla
 • izba poselska miała się składać z 204 posłów wybieranych na sejmikach szlacheckich i 24 plenipotentów (pełnomocników) miast wybieranych przez mieszczan będących w posiadaniu posesji w miastach królewskich, którzy to plenipotenci mogli zabierać głos w sprawach miast, handlu i rzemiosła
 • decyzje w sejmie miały zapadać większością głosów
 • zniesiono liberum veto, konfederacje i sejmy konfederacyjne
 • co 25 lat miał się zbierać sejm ekstraordynaryjny, który miał wyłączność na zmiany konstytucyjne
 • władza wykonawcza: król i Straż Praw
 • tron stał się dziedziczny na zasadzie primogenitury w linii męskiej w dynastii saskiej Wettinów
 • król był zarówno głową państwa, jak i szefem rządu i to on, pod kontrolą sejmu, powoływał ministrów
 • Straż Praw, która miała sprawować władzę pod kierunkiem króla, składała się z: prymasa, który kierował równocześnie Komisją Edukacji Narodowej, pięciu ministrów (policji, pieczęci, wojny, skarbu i spraw zagranicznych), dwóch sekretarzy oraz marszałka sejmu
 • utworzono też cztery podporządkowane Straży Praw komisje: edukacji, policji, wojska i skarbu
 • wszelkie rozporządzenia królewskie wymagały kontrasygnaty odpowiedniego ministra
 • wprowadzono zasadę nieodpowiedzialności króla
 • ministrowie byli odpowiedzialni przed sejmem
 • sierpień 1791 roku - Austria podpisała pokój z Turcją
 • styczeń 1792 roku - Rosja podpisała pokój z Turcją w Jassach - zakończenie wojny z Turcją pozwoliło carycy Katarzynie II skupić się na sprawie polskiej - zdecydowała się przyjąć ofertę przeciwników reform
 • kwiecień 1792 roku - za przyzwoleniem Katarzyny II Franciszek Ksawery Branicki, Seweryn Rzewuski i Szczęsny Potocki zawiązali konfederację w Petersburgu, którą z fałszywą datą 14 maja 1792 roku ogłoszono w Targowicy - powstała konfederacja targowicka, za którą stała 100-tysięczna armia rosyjska, która wkroczyła do Rzeczpospolitej
 • 29 maja 1792 roku - sejm zawiesił swoje obrady ze względu na wojnę z Rosją
 • czerwiec 1792 roku - książę Józef Poniatowski odniósł zwycięstwo pod Zieleńcami - zwycięstwo było niewielkie i miało raczej charakter propagandowy niż realny - z tej okazji Stanisław August ustanowił order "Virtuti militari"
 • 18 lipca 1792 roku - zwycięstwo Tadeusza Kościuszki pod Dubienką
 • te drobne sukcesy nie powstrzymały marszu armii rosyjskiej
 • 23 lipca 1792 roku - Stanisław August przystąpił do konfederacji targowickiej i wydał rozkaz zaprzestania dalszych walk - król liczył, że tym sposobem uratuje chociaż część reform, a przede wszystkim uchroni Rzeczpospolitą przed kolejnym rozbiorem - pomylił się całkowicie w swoich rachubach
 • kwiecień 1792 roku - rewolucyjna Francja wypowiedziała wojnę Austrii
 • lipiec 1792 roku - Prusy przystąpiły do wojny z Francją, ale w zamian zaczęły się domagać jakichś nabytków terytorialnych, wobec czego Austria i Rosja zaakceptowały udział Prus w rozbiorze Polski
 • styczeń 1793 roku - Prusy i Rosja podpisały w Petersburgu traktat rozbiorowy
 • Prusy uzyskały Wielkopolskę, Kujawy, Gdańsk i Toruń oraz część Mazowsza
 • Rosja uzyskała Ukrainę, Podole i część Wołynia (zabór rosyjski był większy niż terytorium pozostawione Rzeczpospolitej)
 • w II rozbiorze nie uczestniczyła Austria
 • czerwiec 1793 roku - sejm rozbiorowy w Grodnie - był to ostatni sejm Rzeczpospolitej - zatwierdził on II rozbiór, przywrócił Radę Nieustającą i zawarł traktat sojuszniczy z Rosją, który podporządkowywał Rzeczpospolitą Rosji
 • po sejmie grodzieńskim powstawać zaczęły najpierw w Warszawie, a potem reszcie kraju organizacje spiskowe - wodzem powstania wyznaczono Tadeusza Kościuszkę, a wybuch powstania planowano na jesień 1794 roku
 • do wcześniejszego wybuchu powstania doszło w związku z żądaniami rosyjskimi redukcji armii
  Rosjanie planowali wycofanie z Rzeczpospolitej części swojej armii, wobec czego ambasador rosyjski Osip Ingelström zażądał od Rady Nieustającej redukcji armii polskiej o połowę
 • 12 marca 1794 roku - dowódca wielkopolskiej brygady kawalerii, Józef Madaliński odmówił redukcji armii i na czele 1200 żołnierzy wyruszył spod Ostrołęki w kierunku Krakowa - wydarzenie skłoniło to Kościuszkę do przyśpieszenia powstania
 • 24 marca 1794 roku - w opuszczonym przez garnizon rosyjski Krakowie Kościuszko ogłosił akt insurekcji i mianował się Naczelnikiem Sił Zbrojnych Narodowych - za hasło insurekcji przyjęto słowa: "Wolność, Całość i Niepodległość"
 • akt powstania nakazywał pobór rekruta chłopskiego (1 pieszy z 5 gospodarstw chłopskich, jeden konny z 50 gospodarstw chłopskich) - sformowano w ten sposób niewielki oddział, liczący łącznie z żołnierzami Madalińskiego około 4 tysięcy ludzi
 • Kościuszko podjął decyzję o marszu na Warszawę
 • 4 kwietnia 1794 roku - bitwa pod Racławicami - Kościuszko pokonał rosyjski korpus gen. Aleksandra Tormasowa - w bitwie tej szczególnie odznaczyli się chłopi, a wśród nich legendarny Wojciech Bartosz Głowacki - następnego dnia po bitwie Kościuszko przywdział sukmanę chłopską, w której przeszedł do legendy (zwyczaj z okresu wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych - dowódca po bitwie przywdziewał mundur tej formacji, która najbardziej się w niej wyróżniła)
 • 17 kwietnia 1794 roku - wybuchło powstanie w Warszawie, na którego czele stanął szewc Jan Kiliński - oskarżanego o zdradę króla pozbawiono władzy, którą przejęła Rada Zastępcza Tymczasowa
 • nocą z 22 na 23 kwietnia 1794 roku - spiskowcy wileńscy pod wodzą Jakuba Jasińskiego rozbroili garnizon rosyjski w Wilnie
 • powstanie kościuszkowskie objęło największy obszar ze wszystkich polskich powstań narodowych, gdyż ogarnęło wszystkie zabory
 • 7 maja 1794 roku - Kościuszko wydał tzw. uniwersał połaniecki - znosił on poddaństwo osobiste chłopów oraz sądownictwo patrymonialne, wprowadzając równocześnie instytucję dozorców, którzy mieli opiekować się chłopami i rozstrzygać w imieniu państwa spory między chłopami a ich panami, zmniejszał wysokość pańszczyzny, gwarantował chłopom nieusuwalność z ziemi o ile wypełniali świadczenia na rzecz dworu
 • 8 maja 1794 roku - jakobini polscy stanęli na czele burzliwych manifestacji w Warszawie, których efektem było powieszenie następnego dnia kilku targowiczan - króla ledwie uratowano przed powieszeniem (skończyło się na powieszeniu portretu)
 • przeciwny anarchii Kościuszko zarządził surowe represje - klub jakobinów w Warszawie przestał istnieć
 • 10 maja 1794 roku - wojska pruskie przekroczyły granicę polską, udzielając pomocy wojskom rosyjskim w walce z powstaniem
 • sierpień 1794 roku - wybuchło powstanie w Wielkopolsce
 • 10 października 1794 roku - bitwa pod Maciejowicami - Kościuszko uderzył na korpus gen. Iwana Fersena i poniósł klęskę - ciężko ranny Kościuszko dostał się do niewoli rosyjskiej
 • 12 października 1794 roku - nowym naczelnikiem powstania został Tomasz Wawrzecki
 • 4 listopada 1794 roku - wojska rosyjskie dowodzone przez Iwana Suworowa zdobyły Pragę i dokonały tam rzezi ludności cywilnej - przerażone władze Warszawy poddały miasto
  tym razem inicjatywa rozbioru wyszła ze strony Austrii
 • 1795 rok - III rozbiór Polski - Rzeczpospolita Polska znikła z map
 • na polecenie Carycy Katarzyny II Stanisław August wyjechał do Grodna
 • listopad 1795 roku - Stanisław August abdykował
 
 
 
 
Site copyrights© 2006 by Karol Ginter