Opracowania
 
 
 
 
 
REFORMACJA W SZWAJCARII
 
 • Ulrich Zwingli (1484-1531) - teolog i humanista działający od 1519 roku w Zurychu
 • 1525 rok - Zwingli wydał pracę "O prawdziwej i fałszywej religii", która była wykładem jego doktryny
 • poglądy Zwingliego były zbliżone do Lutra:
  - podstawą wiary Pismo Święte
  - o zabawieniu decyduje wiara
  - odrzucenie kultu relikwii i obrazów
  - odrzucenie celibatu
  - odrzucenia władzy papieża w Kościele
  - odrzucenie mszy świętej
  - uznanie tylko dwóch sakramentów: chrztu i eucharystii
 • Jan Kalwin (Jean Cauvin, 1509-1564) - Francuz, studiował prawo w Paryżu, musiał opuścić Francję z powodu kazania w duchu reformacyjnym, które wygłosił jego przyjaciel i ostatecznie osiadł w Genewie
 • działalność reformacyjna Kalwina rozpoczęła się w latach 30-tych XVI wieku w Genewie, gdzie zorganizował Kościół protestancki
 • doktryna Kalwina:
  - podstawą wiary Biblia - Kalwin nie dopuszczał jednak jej swobodnej interpretacji
  - o zbawieniu decyduje wyłącznie wola Boga - idea predestynacji (przeznaczenia)
  - uznanie tylko dwóch sakramentów: chrztu i eucharystii
  - odrzucenie celibatu
  - odrzucenie kultu świętych, obrazów i relikwii
  - odrzucenie władzy papieża
  - podkreślenie roli pracy w życiu człowieka
 • idea predestynacji zyskała Kalwinowi zwolenników wśród kupców i mieszczan, gdyż bogactwo w świecie doczesnym miało być widomą oznaką łaski bożej, choć nie oznaczało to, że można go było nadużywać
 • akceptując bogactwo Kalwin uznał za godziwe pobieranie procentów od pożyczek, co surowo potępiał Kościół katolicki, uznając to za lichwę
 • Kościół kalwiński oparł się na autonomicznych grupach wiernych, którzy wybierali sobie pastorów, co czyniło te organizację kościelną bardziej demokratyczną od luterańskiej
 • Kościół kalwiński charakteryzował surowy rygoryzm moralny - zakazywano gier, tańców, zabaw, strojnych ubiorów (za zwykłe przekleństwo można było trafić w Genewie na trzy dni do więzienia)
 • kalwinizm stał się najpotężniejszym międzynarodowym nurtem w reformacji europejskiej - jego ekspansja zahamowała rozprzestrzenianie się luteranizmu - znajdując szczególnie wielu zwolenników we Francji, Niderlandach i Szkocji, po czym dotarł do Ameryki Północnej
 
 
 
 
Site copyrights© 2006 by Karol Ginter