Monarchia lipcowa (1830-1848)

 • 27-29 lipca 1830 – trzy dni chwałyrewolucja lipcowa – studenci i robotnicy zaatakowali ratusz, poddała im się armia – Karol X abdykował i wyjechał do Wielkiej Brytanii
 • rewolucja lipcowa raz jeszcze wykazała decydującą rolę polityczną Paryża we Francji – wystąpienie ludu stolicy zadecydowało o obaleniu Burbonów
 • wśród opozycji, która przejęła władzę, powstały dwa obozy – jeden dążył do utrzymania monarchii konstytucyjnej, drugi chciał wprowadzenia republiki
 • kandydatem na tron monarchistów był Ludwik Filip z linii książąt orleańskich, który obiecywał przestrzegać konstytucji i zgadzał się na jej zmodyfikowanie
 • dzięki poparciu liberałów, Ludwik Filip został wybrany królem Francuzów i koronowany jako Ludwik Filip I – budziło to sprzeciw ludu paryskiego, ale pozbawiony przywódców, którzy poparli Ludwika Filipa, lud nie miał nic do powiedzenia
Ludwik Filip I
 • zmiany ustrojowe:

- skreślono w konstytucji zapis o boskim pochodzeniu władzy, a wprowadzono zasadę suwerenności ludu

- przywrócono trójkolorowy sztandar

- potwierdzono wolność prasy

- ponad dwukrotnie poszerzono krąg wyborców (do 200 tys.) - najpierw obniżono wiek wymagany do uzyskania praw wyborczych (25 lat – czynne, 30 lat – bierne), a w 1831 roku obniżono cenzus majątkowy (do udziału w wyborach uprawniało posiadanie mniejszych dochodów niż wcześniej)

- z Izby Parów usunięto członków dziedzicznych
- pozbawiono króla prawa wydawania ordonansów, czyli stanowienia prawa

 • zmiany ustrojowe oznaczały dopuszczenie do udziału w życiu politycznym części mieszczan - Ludwika Filipa nazywano „królem mieszczańskim” (okazjonalnie ubierał się jak mieszczanin)
 • na czele rządu stał bankier Casimir Pierre Perier
 • liberalna monarchia Ludwika Filipa borykała się z opozycją i ruchem spiskowym – zagrożeniem byli bonapartyści (chcieli osadzenia na tronie krewnych Napoleona), legitymiści (chcieli przywrócenia Burbonów) i republikanie (nie akceptowali monarchii)
 • republikanie domagali się powszechnego głosowania, jednoizbowego parlamentu i pomocy socjalnej dla najuboższych
 • 1834 rok – rząd ograniczył wolność prasy i stowarzyszeń – w efekcie wybuchło powstanie w Lyonie, które krwawo stłumiono, oraz zamieszki w wielu innych miastach
 • brutalne represje osłabiły ruch republikański
 • bonapartyści, wśród których przewodnictwo objął bratanek Napoleona, Ludwik Napoleon, kilkakrotnie próbowali przejąć władzę drogą zamachu, ale bez powodzenia
 • za czasów Ludwika Filipa Francja przeżyła rozkwit urbanistyczny i industrialny, powstawać zaczęły linie kolejowe
 • postęp techniczny w rolnictwie umożliwił rewolucję przemysłową, która zaczęła się we Francji po 1830 roku
 • rozwojowi przemysłu służyła protekcjonistyczna polityka gospodarcza rządu
 • rozwój przemysłu dawał burżuazji większe możliwości bogacenia się, co znalazło swój wyraz w rosnącej liczbie uprawnionych do głosowania na podstawie cenzusu majątkowego, ale konsekwencją tego był też rosnący kontrast między bogactwem a nędzą
 • w związku z uprzemysłowieniem rosła liczba robotników, czyli proletariatu
 • w fabrykach zatrudniano mężczyzn, kobiety i dzieci, praca trwała po kilkanaście godzin dziennie, nie przestrzegano zasad bezpieczeństwa pracy
 • robotnicy mieszkali w fatalnych warunkach, pozbawieni byli jakiejkolwiek opieki społecznej
 • efektem trudnej sytuacji proletariatu był narastający konflikt między proletariatem a mieszczaństwem
 • lata 40-te przyniosły pogorszenie koniunktury – nieurodzaj w rolnictwie wywołał drożyznę i głód, co wywołało kryzys w całej gospodarce i przyczyniło się do wybuchu rewolucji lutowej w 1848 roku, która obaliła monarchię
Site copyrights© 2021 by Karol Ginter