Ibis kasztanowaty

Glossy ibis / Plegadis falcinellus

Ibis kasztanowaty
Tanzania - 2022
Ibis kasztanowaty
Tanzania - 2022
Ibis kasztanowaty
Tanzania - 2022
Ibis kasztanowaty
Amboseli [Kenia] - 2023
Ibis kasztanowaty
Amboseli [Kenia] - 2023
Ibis kasztanowaty
Amboseli [Kenia] - 2023
Ibis kasztanowaty
Amboseli [Kenia] - 2023
Ibis kasztanowaty
Amboseli [Kenia] - 2023
Site copyrights© 2023 by Karol Ginter