Dürnstein

Miasteczko Dürnstein le¿y nad Dunajem, w Dolinie Wachau, w Dolnej Austrii.

W XII wieku zbudowano tu zamek na wysokiej skale. Ju¿ wkrótce zyska³ on s³awê, gdy uwieziono w nim wracaj±cego z trzeciej krucjaty króla Anglii Ryszarda Lwie Serce.

W 1645 roku, w czasie wojny trzydziestoletniej, Szwedzi wysadzili zamek w powietrze. Od tej pory opuszczona twierdza popada³a w ruinê.

Pierwsza wzmianka o le¿±cym u podnó¿a zamku mie¶cie Dürnstein pochodzi z XIV wieku. W XV wieku powsta³ tu klasztor kanoników regularnych ¶w. Augustyna. To im miasto zawdziêcza jeden z najbardziej charakterystycznych znaków rozpoznawczych: niebiesk± barokow± wie¿ê klasztoru.

Dürnstein jest jednym z najczê¶ciej odwiedzanych przez turystów miejsc w Austrii. Wêdrówka w±skimi uliczkami miasta nie trwa d³ugo, ale trzeba przyznaæ ¿e miasto ma swój nieodparty urok. Ze wzglêdu na czas wycieczki - trwaj±ca epidemia koronawirusa - turystów by³o mniej, ni¿ normalnie.

Wspiêcie siê do ruin zamku okaza³o siê dla mnie za du¿ym wyzwaniem. Narzuci³em sobie za szybkie tempo i pod koniec wspinaczki my¶la³em, ¿e wysokie têtno mnie zaraz zabije. Nie doszed³em do samych ruin. Metryka daje o sobie powoli znaæ.

£adn± panoramê Dürnstein mo¿na zobaczyæ z drugiego brzegu Dunaju, z Rossatz.

Rejs po Dunaju to inna mo¿liwo¶æ, by nacieszyæ oczy malowniczymi widokami Dürnstein.

Dürnstein (2020)
Dürnstein (2020)
Dürnstein (2020)
Dürnstein - klasztor (2020)
Dürnstein - klasztor (2020)
Dürnstein - klasztor (2020)
Dürnstein (2020)
Dürnstein - ruiny zamku (2020)
Dürnstein - widok z Rossatz (2020)
Dürnstein - widok z Rossatz (2020)
Dürnstein - widok ze statku na Dunaju (2020)
Dürnstein - widok ze statku na Dunaju (2020)
Dürnstein - widok ze statku na Dunaju (2020)
Dürnstein - widok ze statku na Dunaju (2020)
Dürnstein - widok ze statku na Dunaju (2020)
Dürnstein - widok ze statku na Dunaju (2020)
Site copyrights© 2020 by Karol Ginter